Bujačková Zuzana

  • angličtina
  • ruština
  • biografia
  • esej
  • fikcia
  • komiks
  • odborná
  • populárno-náučná

vyštudovala odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra. V súčasnosti pôsobí ako interná doktorandka na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore slavistika. Na začiatku doktorandského štúdia sa sústredila najmä na inovatívne spôsoby výučby cudzích jazykov na vysokoškolskej úrovni a tvorbu nových metodík pre príslušné odbory. Pre pandémiu a prechod na dištančnú výučbu však zmenila svoje výskumné zameranie a ďalej sa venuje postaveniu žien v Európe (najmä v Československu a SSSR) prevažne v období 1948 – 1991. V uplynulom roku bola na Filozofickej fakulte UK súčasťou projektového tímu GACY ’68, vďaka čomu sa venovala aj otázkam Pražskej jari a jej reflexii v preklade či literárnom živote. Práca na projekte si vyžadovala aj preklad titulkov krátkych filmov s výpoveďami pamätníkov či preklad textov použitých na webe projektu (https://praguespring68.eu).

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov