Ganát Michal

  • angličtina
  • detektívka
  • fikcia
  • motivačná
  • populárno-náučná
  • pre mládež

Vyštudoval som prekladateľstvo a tlmočníctvo na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v kombinácii anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra. V záverečných prácach som sa venoval funkciám kritiky súčasného umeleckého prekladu a jeho interpretácii. Výsledky diplomovej práce dostali priestor aj v publikácii Kritika prekladu (UMB, 2022). Na Prekladateľskej univerziáde 2021 som v sekcii umeleckého prekladu obsadil prvé miesto s prekladom poviedky (Ne)napraviteľný (Scumbag) od americkej autorky Gabrielle Mossovej. Počas štúdia som spolupracoval na prekladoch sprievodných textov k medzinárodnému festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet. Ako tlmočník som sa zúčastnil na medzinárodnej simulácii Model European Union Strasbourg (MEUS 2021). Publikoval som v literárnom periodiku Romboid. Texty v mojom preklade nájdete aj na stránkach časopisu Kapitál. Okrem prekladu pre periodiká sa dnes venujem umeleckému prekladu a prekladu audiovizuálnych diel. V roku 2023 vyšiel môj prvý knižný preklad knihy Jaya Shettyho – 8 pravidiel lásky (Fortuna Libri, 2023).

Publikačná činnosť

  • 2023 Jay Shetty 8 pravidiel lásky Fortuna Libri
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek