Zhrnutie 8: Prekladateľ poézie ako druhý autor a povinnosti redaktora poézie

Webinár s Ivanou Hostovou, 26. 6. 2021

 

Ôsma redakčná sobota bola zameraná na preklad a redakciu poézie, ale aj na to, ako si poradiť s básnickými prvkami v rôznych typoch textov. Lektorka Ivana Hostová na úvod spomenula bázu teoretických textov, ktoré sa v slovenskom kultúrnom kontexte venujú prekladu poézie, seminár však bol zameraný najmä na praktické ukážky z jej vlastnej prekladateľskej praxe. Najprv sa zamerala na preklad básnických prvkov v románe, potom v esejistickom texte, následne predstavila kolegom, ako uvažuje a na čo všetko musí dbať prekladateľ/ka piesňového textu a napokon predstavila proces prekladu troch básnických zbierok do slovenčiny i prekladu súčasnej slovenskej poézie do angličtiny.

Pri preklade úryvkov z básní v románe či eseji môže byť problémom už ich samotná identifikácia, pokiaľ nie sú špeciálne graficky odčlenené a nachádzajú sa priamo v tele textu či v názve románu. Po odhalení citácie z básne nasleduje zväčša pátranie po existujúcom slovenskom preklade. Ten však často neexistuje, a tak substitučná stratégia nie vždy prichádza do úvahy. A aj keď citované verše už v minulosti boli preložené, nemusia sa nám hodiť do kontextu prekladaného románu či eseje. V takých prípadoch je treba modifikovať existujúci preklad veršov alebo vytvoriť celkom nový preklad. Čo pri tom musíme brať do úvahy? V prvom rade treba zistiť, akú funkciu citované verše plnia v kontexte východiskovej básne a na základe toho zhodnotiť, akú funkciu plnia v románe či eseji, ktorú prekladáme. Občas je tu nevyhnutná aj konzultácia s odborníkom na literatúru či obdobie, z ktorého pochádza citovaný úryvok. Nasleduje formálna analýza veršov (napr. metrickej či rýmovej schémy a pod.) a úvahy o tom, ako tieto formálne aspekty reprodukovať v preklade, aby vyvolali žiadaný účinok v cieľovom jazyku.

Ivana Hostová venovala časť webinára aj téme prekladu piesňových textov, vychádzajúc z vlastných skúseností s prekladom textu piesne od White Stripes pre rozhlasovú reláciu Rockové verše.

Napokon účastníkom a účastníčkam podujatia priblížila proces prekladu troch básnických zbierok a na ukážkach z textu i z komunikácie s redaktor(ka)mi ilustrovala, prečo je výhodné, keď je redaktorka básnického prekladu poetkou a zároveň je schopná porovnať preklad s originálom. Lektorka taktiež poodhalila úryvky komunikácie s autor(ka)mi básní o interpretácii problematických pasáží.

Webinár Ivany Hostovej doplnil krátkym vstupom jej kolega Ján Živčák, ktorý sa venuje výskumu a prekladu stredovekej francúzskej poézie písanej vo viazanom verši. Vo svojom príspevku sa zamýšľal nad tým, či spôsob, akým dnes na Slovensku pristupujeme k prekladu viazaného verša, nie je príliš obmedzujúci a či nemožno k zásade formálnej totožnosti pristupovať voľnejšie. Mohla by to byť cesta, ako prekonať zábrany súčasných prekladateľov a prekladateliek púšťať sa do prekladu klasiky.

 

 

 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Ako nás citovať: Sigmundová, Barbara. 2021. Zhrnutie 8: Prekladateľ poézie ako druhý autor a povinnosti redaktora poézie. In DoSlov [online]. Dostupné na: https://www.doslov.sk/zhrnutie-8-prekladatel-poezie-ako-druhy-autor-a-povinnosti-redaktora-poezie/ [cit. (uviesť dátum citovania)]

zdielať článok:

Páči sa vám, čo robíme?

Podporte nás!

Pozrite sa späť na

Zaujímavosti