Zhrnutie: Interpunkcia ako prostriedok členenia textu a ako súčasť autorského idiolektu

Redakčná sobota 27.3. s Mrg. Lujzou Urbancovou, PhD.

Seminár na tému interpunkcie otvorila Dr. Urbancová všeobecným pohľadom na interpunkciu. Jej hlavnou funkciou je členenie textu, ktoré má viesť k správnemu pochopeniu obsahu. Autorovi či autorke pomáha formulovať myšlienky zrozumiteľne a čitateľke i čitateľovi zasa uľahčuje interpretáciu autorského zámeru.

Interpunkcia sa ako všetky zložky jazyka riadi pravidlami, ktoré majú slúžiť ako pomôcky, nie ako prísne, obmedzujúce nariadenia. Pravidlá zjednocujú rečový kolektív, no občas si ich vykladáme rôzne, najmä v dôsledku nášho vzdelávacieho systému, ktorý spravidla rozlišuje iba „správne, teda spisovné“ a „nesprávne, teda nespisovné“ použitie, čo napríklad pri používaní čiarky vedie k nekompromisným vyhláseniam, že pred a sa čiarka nikdy nepíše alebo pred ale musí byť vždy čiarka. Dr. Urbancová podotkla, že variantnosť je súčasťou jazyka a použitie pravidla závisí od cieľa a od konkrétnej komunikačnej situácie, má vychádzať z významu vety a logiky textu.

Aj v prístupe k interpunkcii teda môžeme aplikovať kreatívny prístup, no text musí byť v prvom rade zrozumiteľný. Ako v diskusii poznamenala účastníčka seminára, pravidlá sú opora, no nevyhnutná je aj intuícia či jazykový cit, teda ak vete v redigovanom texte neporozumie ona, s veľkou pravdepodobnosťou jej neporozumie ani čitateľská verejnosť.

Druhá časť seminára bola venovaná praktickej práci s vopred pripravenými vetami. Účastníčky dopĺňali do viet čiarky a Dr. Urbancová potom aj s pomocou názorného členenia viet na hlavné a vedľajšie zdôvodnila použitie či nepoužitie čiarok na konkrétnych miestach. Zvolené vety veľmi vhodne ilustrovali práve logickosť členenia v závislosti od významu vety a v záujme správneho pochopenia napísaného.

Na záver Dr. Urbancová spomenula pripravovanú publikáciu na tému interpunkcie. Vzniká v spolupráci s Dr. Martinou Kubealakovou a mala by byť odovzdaná do tlače ešte v tomto roku.

Autor: o.z. DoSlov51

Ako nás citovať: , o.z. DoSlov. 2021. Zhrnutie: Interpunkcia ako prostriedok členenia textu a ako súčasť autorského idiolektu. In DoSlov [online]. Dostupné na: https://www.doslov.sk/zhrnutie-interpunkcia-ako-prostriedok-clenenia-textu-a-ako-sucast-autorskeho-idiolektu/ [cit. (uviesť dátum citovania)]

zdielať článok:

Páči sa vám, čo robíme?

Podporte nás!

Pozrite sa späť na

Zaujímavosti