Ako si vyrátať primeranú licenčnú odmenu za použitie prekladu?

Často sa nás pýtate, či odmena, ktorú Vám ponúka vydavateľstvo za reedíciu Vášho prekladu, za jeho vydanie vo forme e-knihy, audioknihy alebo za iné použitie, je primeraná. Pripravili sme preto návod, ako sa v licenčných odmenách zorientovať.

Čo je licenčná odmena a čo by mala zohľadňovať?

Licenčná odmena je odmena za použitie diela. Na každý spôsob použitia diela – prekladu – musí mať používateľ (v našom prípade vydavateľstvo) súhlas autora diela (v našom prípade prekladateľa či prekladateľky).

1. Spôsob použitia diela

Niektoré spôsoby použitia diel sú v zákone napísané tak, že sa laikovi môžu zdať nezrozumiteľné. Pomôcť nám môže krátky výkladový slovník, ktorý vo svojom článku 11 krokov k lepšej zmluve uvádza LITA. Vybrali sme z neho pojmy, ktoré sa najčastejšie používajú vo vydavateľských zmluvách:

  • vyhotovenie rozmnoženín diela = vydanie knihy

V zmluve by malo byť ďalej presne špecifikované, či dávame súhlas iba na „vyhotovenie rozmnoženín“ v tlačenej podobe, alebo aj v podobe e-knihy a audioknihy

  • rozširovanie rozmnoženín diela prevodom vlastníckeho práva = predaj (alebo darovanie) vydaných kníh
  • sprístupňovanie diela verejnosti = zverejnenie diela na internete
  • verejné vykonanie diela ako živé predvedenie diela = čítačky literárnych diel, recitácie, divadelné uvedenie

Ak chce teda vydavateľstvo vydať preklad, potrebuje od prekladateľa získať súhlas na vyhotovenie rozmnoženín diela, ich rozširovanie prevodom vlastníckeho práva a obvykle tiež sprístupňovanie diela verejnosti v určitom rozsahu (napr. 10 strán) výlučne za účelom propagácie diela. Udelený súhlas na ďalšie použitia nad rámec „štandardného balíčka“ by sa mal odraziť na výške licenčnej odmeny. Do licenčnej odmeny by sa malo premietnuť aj to, či dávame súhlas len s „vyhotovením“ a „rozširovaním“ prekladu vo forme tlačenej knihy alebo aj e-knihy, prípadne audioknihy.

2. Rozsah použitia diela

Rozsah licencie môže byť vecný, časový a územný. Z autorského zákona vyplýva, že jednorazová paušálna licenčná odmena musí zodpovedať rozsahu, účelu a času použitia diela. Ako teda vyrátame „zodpovedajúcu“ licenčnú odmenu, ak vydavateľ trvá na jednorazovej platbe? A aký je „štandardný“ vecný, časový a územný rozsah licencie v pri prekladových knihách?

a) Územný rozsah: Štandardný územný rozsah použitia prekladu literárneho diela do slovenského jazyka je obmedzený na územie Slovenskej republiky. Z autorského zákona tiež vyplýva, že „Ak licenčná zmluva neurčuje rozsah licencie, ani z jej účelu nevyplýva inak, platí, že územný rozsah licencie je obmedzený na územie Slovenskej republiky.

b) Časový rozsah: Podľa odporúčaní CEATL by časový rozsah použitia prekladu literárneho diela mal zodpovedať časovému rozsahu použitia originálu. Každopádne by však nemal presiahnuť 10 rokov. V zmluve sa treba vyvarovať formulácii: „Autor udeľuje licenciu v časovo neobmedzenom rozsahu / na celú dobu trvania majetkových autorských práv“. Oba výrazy znamenajú, že vydavateľ dostane súhlas používať náš preklad počas celého nášho života a ešte 70 rokov po našej smrti. Ak udelíme súhlas s takýmto širokým časovým rozsahom, mali by sme si dobre rozmyslieť, aká odmena bude zaň primeraná.

c) Vecný rozsah: Označuje množstvo vydaných rozmnoženín. Pri orientačnom výpočte licenčnej odmeny na základe množstva rozmnoženín sa môžeme oprieť o aktuálny sadzobník LITA.

Vydanie (alebo reedícia) diela vo forme tlačenej knihy:

V Článku II, bode 1. sadzobníka LITA sa dočítame, že pri vydaní diela v neperiodických publikáciách (knihách) odmena autora prekladu predstavuje 50 % podiel zo sadzieb určených pre autora pôvodného textu. Nasleduje tabuľka sadzieb odmien pre pôvodných autorov. Napríklad pri beletrii je teda odporúčaná výška licenčnej odmeny pre prekladateľa za vydanie tlačenej knihy stanovená ako 5 % – 6 % z MOC (maloobchodnej ceny) bez DPH x počet výtlačkov.

Uveďme príklad:
Ak dáme súhlas na vydanie prekladu beletristického diela vo forme tlačenej knihy v počte 1000 kusov a maloobchodná cena jedného výtlačku bude 10 EUR bez DPH, primeraná licenčná odmena bude 600 EUR. (1000 x 10 x 0,06 = 600)

Vydanie diela vo forme e-knihy a audioknihy:

odmena je dvojzložková:

  • 1. adaptácia diela do podoby elektronickej knižnej publikácie alebo audioknihy je min. 60,- eur/dielo
  • 2. odmena autora prekladu sa vyráta rovnako ako pri tlačených publikáciách. Ak teda v modelovom príklade dáme súhlas nielen s vydaním tlačených exemplárov, ale aj s vydaním 1000 exemplárov elektronických kníh a maloobchodná cena jednej e-knihy bude 5 EUR bez DPH , licenčná odmena by sa mala navýšiť o 300 EUR. (1000 x 5 x 0,06 = 300). Ak dáme súhlas aj na vydanie audioknihy v počte 1000 exemplárov a maloobchodná cena jednej e-knihy bude 8 EUR bez DPH, licenčná odmena by sa mala navýšiť o ďalších  480 EUR (1000 x 8 x 0,06)

Ak teda v modelovom príklade dáme súhlas na vydanie nášho prekladu v podobe tlačenej knihy, elektronickej knihy i audioknihy, naša celková odmena by mala pozostávať z odmeny za vytvorenie diela + licenčnej odmeny za vydanie tlačenej knihy + elektronickej knihy + audioknihy.

Ak nám vydavateľ z nejakého dôvodu odmieta poskytnúť informácie o maloobchodnej cene, za ktorú sa bude kniha predávať, môžeme vychádzať z predajnej ceny podobných publikácií dostupných na trhu.

Ak od nás vydavateľ požaduje neobmedzený vecný rozsah licencie, jednorazová paušálna odmena je pre nás nevýhodná (keďže nevieme, v akom počte exemplárov kniha vyjde) a omnoho férovejšie bude dohodnúť si odmenu ako tantiémy z predaja publikácie (vydavateľ uhrádza prekladateľovi napr. 5 % z výnosov z predaja).

Ak vydavateľstvo argumentuje, že rozpočet na náš honorár sa nedá navýšiť, no nám sa vidí ponúkaná licenčná odmena neprimerane nízka vzhľadom na rozsah a spôsoby použitia, navrhnime vydavateľovi, aby niektoré spôsoby použitia (napríklad e-knihy alebo audioknihy) zo zmluvy odstránil a v prípade potreby ich v budúcnosti môžeme ošetriť samostatnou licenčnou zmluvou (a odmenou). Tiež môžeme navrhnúť zredukovať vecný a časový rozsah licencie. Namiesto 10 000 výtlačkov zazmluvniť iba 5000, namiesto 10 rokov okresať súhlas s použitím diela na 5 rokov a podobne.

Problematika licenčných zmlúv nie je jednoduchá, preto ak si chceme byť naozaj istí, že zmluva, ktorú uzatvárame s vydavateľstvom, je voči nám férová, najlepšie je poradiť sa s právnikom. Každopádne dúfame, že sme Vám týmto článkom aspoň trochu pomohli zorientovať sa v licenčných odmenách a predísť podpisu nevýhodných zmlúv.

Autor: o.z. DoSlov51

Ako nás citovať: , o.z. DoSlov. 2021. Ako si vyrátať primeranú licenčnú odmenu za použitie prekladu?. In DoSlov [online]. Dostupné na: https://www.doslov.sk/ako-si-vyratat-primeranu-licencnu-odmenu-za-pouzitie-prekladu/ [cit. (uviesť dátum citovania)]

zdielať článok:

Páči sa vám, čo robíme?

Podporte nás!

Pozrite sa späť na

Informácie pre prekladateľov