Dôstojné podmienky literárneho prekladu

Kvalitné prekladové dielo môže vzniknúť len vtedy, ak má prekladateľ na výkon svojej profesie primerané časové a materiálne podmienky. Keďže jednotlivé literárne diela sa od seba líšia nielen počtom strán, ale najmä štýlom a náročnosťou textu, každý tvorivý výkon literárneho prekladateľa je jedinečný a vyžaduje si špecifické podmienky. Je zrejmé, že na vznik adekvátneho prekladu vrcholného diela nositeľa Nobelovej ceny je nevyhnutné vynaložiť omnoho viac tvorivej energie, talentu, literárnovedného štúdia a času, než na preklad priemernej kuchárskej knihy s rovnakým počtom strán.

Podľa výsledkov dotazníka o podmienkach na trhu s knižným prekladom, ktorý uskutočnil DoSlov v roku 2019 na vzorke 117 aktívnych literárnych prekladateľov, však väčšina vydavateľstiev vypláca prekladateľom v prepočte na normostranu viac-menej rovnaké honoráre bez ohľadu na jazyk, z ktorého prekladajú, žáner či náročnosť prekladaného diela a nezohľadňuje ani skúsenosti prekladateľa. Zo zozbieraných dát navyše vyplýva, že v prekladateľských zmluvách je honorár rozdelený na odmenu za vytvorenie diela a licenčnú odmenu iba pro-forma a výška licenčnej odmeny vo väčšine prípadov neodráža rozsah použitia, na ktoré dáva prekladateľ súhlas. Jednoducho povedané: či prekladateľ udelí vydavateľstvu súhlas s použitím diela navždy alebo na 5 rokov, a či dielo vyjde v náklade 1000 alebo 50 000 kusov, či preloží Dostojevského alebo Danielle Steelovú, suma jeho odmeny za vytvorenie diela a licenčnej odmeny je v súčasnosti v prepočte na normostranu viac-menej rovnaká.

Ako si vyrátať férový honorár za preklad knihy?

Autorský honorár spravidla tvorí aktívna zložka – odmena za vytvorenie diela a pasívna zložka – licenčná odmena.

Výška odmeny za vytvorenie diela by mala zohľadňovať náročnosť prekladu a čas potrebný na vytvorenie plnohodnotného literárneho textu. Treba pritom brať do úvahy čas potrebný na všetky fázy prekladu, vrátane opakovaného čítania prekladaného diela, štúdia paralelných textov, konzultácie terminológie, prepisovania a zanášania redakčných úprav. Sotva by sme dokázali vytvoriť univerzálne platný vzorec, podľa ktorého by sa dalo vyrátať, koľko trvá preklad jednej strany literárneho textu. Prekladateľ môže stráviť celý deň riešením jednej vety náročného filozofického textu alebo jedného verša básne, hoci by inokedy za rovnaký čas možno preložil desať strán z nenáročnej detektívky. Každý prekladateľ si teda sám musí vedieť zvážiť, koľko času mu bude trvať vytvorenie adekvátneho prekladu toho-ktorého diela a najmä, na koľko si svoj čas, svoj talent a svoju odbornosť cení.

Výška licenčnej odmeny by mala odrážať rozsah použitia diela, na ktorý dávate pri podpise licenčnej zmluvy súhlas. Licenčná odmena môže byť dohodnutá v dvoch rôznych formách, a to ako paušálna licenčná odmena alebo podielová odmena /tantiémy (odmena dohodnutá v závislosti od príjmov alebo výnosov z licencie), resp. môže byť dohodnutá ich kombinácia. O jednotlivých formách licenčnej odmeny sa viac dočítate na stránkach LITA.

Aký je rozdiel medzi aktívnou a pasívnou zložkou autorského honoráru?

Okrem vyššie spomenutých rozdielov medzi odmenou za vytvorenie diela a licenčnou odmenou sa tieto dve zložky honoráru líšia aj z pohľadu zrážok a zdaňovania. Pri zdanení aktívnych aj pasívnych príjmov majú prekladatelia na výber z dvoch režimov zdanenia, a to zdanenie zrážkou (honorár zdaní vydavateľ pri jeho vyplatení) alebo zdanenie v daňovom priznaní. Pri uplatnení spôsobu zdanenia príjmov z literárneho prekladu v daňovom priznaní je potrebné rozdeliť príjmy na aktívne a pasívne. Pri zdanení aktívnych príjmov v daňovom priznaní si môže prekladateľ uplatniť rôzne nezdaniteľné časti základu dane. Zároveň aktívne príjmy majú vplyv na (ne)platenie odvodov poistného do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne.

Čo ak získam na preklad knihy štipendium?

Existujú viaceré možnosti ako získať štipendium na tvorbu literárneho prekladu. Venujeme sa im v samostatnom článku. Ak sa vám podarí získať štipendium, určite nestrácate nárok žiadať odmenu za vytvorenie diela od vydavateľstva a rozhodne by ste sa nemali vzdávať licenčnej odmeny, keďže, ako spomíname vyššie, licenčná odmena by mala byť adekvátna k rozsahu použitia diela, a ten s vaším štipendiom nijako nesúvisí.

Záverom

Na záver chceme dodať, že diskurz o dôstojných podmienkach tvorby prekladateľov kníh by sa nemal splošťovať len na otázku honorárov. Dôležitou témou sú aj časové podmienky na preklad a na zapracovanie redakčných pripomienok, i rôzne ďalšie okolnosti vzniku prekladu. Môže si ich vyjednať každý z nás, ak sa rozhodneme, že iba bez rozmyslu nepodpíšeme autorskú zmluvu, ale si ju dôkladne preštudujeme a s prípadnou pomocou právnika do nej zapracujeme naše pripomienky. Téme férových zmlúv sa venujeme v samostatnom článku.

Autor: o.z. DoSlov51

Ako nás citovať: , o.z. DoSlov. 2020. Dôstojné podmienky literárneho prekladu. In DoSlov [online]. Dostupné na: https://www.doslov.sk/dostojne-podmienky-literarneho-prekladu/ [cit. (uviesť dátum citovania)]

zdielať článok:

Páči sa vám, čo robíme?

Podporte nás!

Pozrite sa späť na

Informácie pre prekladateľov