Interpunkcia ako prostriedok členenia textu a ako súčasť autorského idiolektu

Redakčný workshop s Mgr. Lujzou Urbancovou, PhD.

Miesto konania: Platforma MS Teams

Vstupné:
Členovia a členky DoSlov majú vstup zadarmo, stačí sa vopred prihlásiť na adrese halova@doslov.sk
ostatní: 10 eur, faktúru s údajmi na platbu pošleme po registrácii na adrese halova@doslov.sk

Bližšie informácie: 

Na seminári sa budeme venovať vybraným vetám, ktoré môžu byť podnetné z hľadiska písania interpunkcie.

Mgr. Lujza Urbancová, PhD. pracuje na Katedre slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo vedeckovýskumnej oblasti sa venuje predovšetkým sociolingvistickému výskumu mestskej reči, analýze rodových špecifík komunikácie či vzťahu jazyka a rodu, ako aj slovenčine ako cudziemu alebo druhému jazyku. Pedagogická činnosť zahŕňa výučbu morfosyntaxe,  špecifických otázok komunikácie so zameraním na rod a výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Autor: o.z. DoSlov51

Ako nás citovať: , o.z. DoSlov. 2021. Interpunkcia ako prostriedok členenia textu a ako súčasť autorského idiolektu. In DoSlov [online]. Dostupné na: https://www.doslov.sk/interpunkcia-ako-prostriedok-clenenia-textu-a-ako-sucast-autorskeho-idiolektu/ [cit. (uviesť dátum citovania)]

zdielať článok:

Páči sa vám, čo robíme?

Podporte nás!

Pozrite sa späť na

Zaujímavosti