Šveda Pavol

  • angličtina
  • populárno-náučná

Som vysokoškolský učiteľ tlmočenia a trochu aj prekladu, okrem toho som predovšetkým konferenčný tlmočník, ktorý už takmer dvadsať rokov do mikrofónov v Bratislave, Bruseli, Štrasburgu a vlastne na celom svete sprostredkúva myšlienky rôznych klientov rôznym poslucháčom. Ako som však začal starnúť, povedal som si, že by bolo načim po sebe aj niečo trvácejšie zanechať a tak som sa okrem písania vysokoškolských učebníc a skrípt pustil aj do prekladu populárno-vedeckých textov. A hneď ten prvý mal 700 strán a bavil ma od prvej po poslednú.

Publikačná činnosť

  • 2023 D. Wengrow, D. Graeber Počiatok všetkého Tatran
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek