Štipendiá na preklad

Podľa výsledkov dotazníka o podmienkach na trhu s knižným prekladom, ktorý uskutočnil DoSlov v roku 2019, takmer 60% zo 117 respondentov, aktívnych literárnych prekladateľov a prekladateliek, nikdy nežiadalo o štipendium na preklad literárneho diela. Domáce a zahraničné štipendiá a dotácie pritom predstavujú veľmi efektívnu finančnú pomoc pre prekladateľov umeleckej i odbornej literatúry, aby sa mohli po dobu poberania štipendia sústredene venovať prekladateľskej tvorbe a nemuseli prekladať literatúru “po večeroch”. Na tejto stránke vám chceme ponúknuť prehľad domácich a zahraničných schém na podporu literárneho prekladu a v stručnosti objasniť základné podmienky, ktoré musia uchádzači splniť.

Slovenské štipendiá pre literárnych prekladateľov:

 

Fond na podporu umenia:

FPU v súčasnosti poskytuje štipendiá v rôznych podprogramoch na tvorbu prekladov odborných textov z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a tradičnej kultúry, okrem toho štipendiami podporuje preklady spoločenskovedných textov, umeleckej literatúry a literatúry pre deti a mládež.

Výzvy na podávanie štipendií v jednotlivých podprogramoch sa otvárajú len raz za rok. Preto odporúčame sledovať stránky Fondu na podporu umenia priebežne.

Štipendiá sú rozdelené na kategóriu A pre etablovaných prekladateľov a B pre začínajúcich prekladateľov. V kategórii A môže prekladateľ žiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov (v podprograme 1.5 – preklad umeleckej literatúry na 2 až 24 mesiacov)*. Mesačná výška štipendia zodpovedá výške priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za predchádzajúci (resp. predminulý) rok*. V kategórii B môže prekladateľ žiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov. Mesačná výška prideleného štipendia zodpovedá výške minimálnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za predchádzajúci (resp. predminulý) rok*. Prostriedky získané ako štipendium nepodliehajú zdaneniu. Štipendium je určené na osobné náklady na spotrebu prijímateľa a prijímateľ ich Fondu na podporu umenia nevyúčtováva.

Žiadateľ musí k žiadosti o štipendium pripojiť:*

  • Zoznam troch najrelevantnejších prekladov žiadateľa s krátkym opisom ich obsahu
  • Ukážku z diela, na ktorého preklad je žiadaná podpora
  • Akceptačný list od vydavateľa, v ktorom sa zaviaže, že vydá preklad predmetného diela
  • Akceptačný list vydavateľa alebo autora o vysporiadaní autorského práva prekladaného diela

Prekladatelia môžu žiadať FPU aj o príspevok na účasť na medzinárodných mobilitách.

*Podrobné informácie o jednotlivých podprogramoch, uzávierkach, podmienkach a výške štipendií na aktuálny rok sa dozviete z dokumentu o štruktúre podpornej činnosti v časti Dokumenty v sekcii Predpisy upravujúce podpornú činnosť.

 

Literárny fond:

O štipendium Literárneho fondu na tvorbu odborného alebo umeleckého prekladu sa môžu žiadatelia uchádzať počas celého roka.

Výbor sekcie pre vedecký a odborný preklad podporuje formou tvorivého štipendia dokončenie nového odborného prekladu.
Pri udeľovaní tvorivého štipendia na odborný preklad sa prihliada “na kvalitu doterajšej literárnej tvorby žiadateľa, odbornú a jazykovú úroveň predloženej ukážky a perspektívu diela uplatniť sa v kultúrnom a spoločenskom živote.” Výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad stanovil dĺžku štipendia najviac 6 mesiacov.
Maximálna výška mesačného tvorivého štipendia je 300,- €. Štipendium sa poskytuje len na zmluvne zabezpečené preklady. Po skončení tvorivého štipendia predloží štipendista výboru potvrdenie vydavateľstva o prevzatí rukopisu a po vydaní diela poskytne jeden výtlačok pre potreby LF. Viac informácií o tvorivých štipendiách na odborný preklad nájdete tu.

Výbor sekcie pre umelecký preklad podporuje formou štipendia vytvorenie nového prekladu cudzojazyčného diela do slovenčiny alebo slovenského diela do jazykov národnostných menšín žijúcich na Slovensku.
Výbor SUP stanovil dĺžku štipendia na dobu maximálne 6 mesiacov podľa rozsahu diela a náročnosti prekladu. V prípade dramatických textov malého rozsahu (menej ako 100 strán) a literárnych scenárov bude výbor sekcie zvažovať nielen umeleckú náročnosť prekladu, ale aj prekladateľskú erudíciu žiadateľa. V prípade knižných prekladov musí žiadateľ bezpodmienečne spĺňať podmienku jedného publikovaného knižného prekladu.
Maximálna výška tvorivého štipendia je 350,- € mesačne. Štipendium sa poskytuje len na zmluvne zabezpečené preklady, pričom žiadateľ je povinný k zmluve priložiť aj cca 20 s. ukážku. V prípade prekladov audiovizuálnych diel je žiadateľ povinný predložiť minimálne 5 strán ako ukážku. Pri udeľovaní tvorivého štipendia sa prihliada nielen na kvalitu doterajšej tvorby, ale aj jazykovú úroveň predloženej ukážky i reálnu perspektívu diela uplatniť sa v kultúrnom a spoločenskom živote. Po skončení tvorivého štipendia predloží štipendista výboru potvrdenie vydavateľstva o prevzatí rukopisu alebo potvrdenie objednávateľa o odovzdaní prekladu audiovizuálneho diela. Viac informácií o tvorivých štipendiách LF na umelecký preklad nájdete tu.

Zahraničné štipendiá a dotácie na vydávanie prekladov

Existuje mnoho zahraničných dotačných schém, ktoré cielene podporujú preklad literatúry danej krajiny do cudzích jazykov, niekedy formou štipendia, ktoré sa vypláca priamo prekladateľovi, inokedy formou dotácie, ktorá sa vypláca vydavateľovi, no je viazaná (celá alebo čiastočne ) účelovo na pokrytie nákladov na honorár pre prekladateľa. Na našej stránke uvádzame aspoň pár odkazov na takéto podporné schémy. Ak medzi nimi nenájdete inštitúciu či nadáciu, ktorá by podporovala preklady z literatúry alebo jazyka, na ktoré sa špecializujete, skúste sa obrátiť na príslušné veľvyslanectvo a prípadne nám dajte vedieť. Radi tento zoznam doplníme.

Preklady z angličtiny

 

Preklady z nemčiny:

 

Preklady zo španielčiny:

 

Preklady z maďarčiny:

 

Preklady z ruštiny:

 

Preklady z ukrajinčiny:

 

Preklady z poľštiny:

 

Preklady z češtiny:

 

Preklady zo slovinčiny:

 

Preklady z chorvátčiny:

 

Preklady z hebrejčiny:

 

Preklady z portugalčiny:

 

Preklady z taliančiny:

 

Preklady z francúzštiny:

 

Preklady z katalánčiny a okcitánčiny:

 

Preklady z rumunčiny:

 

Preklady z gréčtiny:

 

Preklady z dánčiny:

 

Preklady z fínčiny:

 

Preklady z nórčiny:

 

Preklady zo švédčiny:

 

Preklady z islandčiny:

 

Preklady z holandčiny:

 

Preklady z japončiny:

 

Preklady z arménčiny (dotácie na vydávanie prekladov arménskej literatúry):

 

Preklady z estónčiny (štipendiá pre prekladateľov a dotácie na vydávanie prekladov estónskej literatúry):

 

Preklady z lotyštiny:

 

Preklady z litovčiny

 

Preklady z baskičtiny:

Autor: o.z. DoSlov51

Ako nás citovať: , o.z. DoSlov. 2020. Štipendiá na preklad. In DoSlov [online]. Dostupné na: https://www.doslov.sk/stipendia-na-preklad/ [cit. (uviesť dátum citovania)]

zdielať článok:

Páči sa vám, čo robíme?

Podporte nás!

Pozrite sa späť na

Informácie pre prekladateľov