Výsledky prieskumu literárnych prekladateľov 2019: Úvod

V apríli až júli 2019 sme ako prvú aktivitu vtedy len zamýšľaného občianskeho združenia DoSlov zrealizovali prieskum literárnych prekladateľov. Viedla nás k tomu všeobecne panujúca nespokojnosť v prekladateľskej obci, ako aj absencia relevantného prieskumu zameraného na literárnych prekladateľov, o ktorý by sme sa mohli oprieť pri plánovaní ďalších aktivít na posilnenie prekladateľskej profesie.

O dotazníku a respondentoch

V prieskume sme sa zamerali na tri oblasti. Zisťovali sme základný profil literárnych prekladateľov (vek, vzdelanie, podiel z príjmov literárneho prekladu na celkových príjmoch, členstvo v organizáciách a i.), podmienky posledného knižného prekladu (zmluvné podmienky, čas na preklad, žáner a rozsah prekladaného diela, honorár a i.) a pýtali sme sa aj na spokojnosť prekladateľov s podmienkami ich práce.

Prieskumu sa zúčastnilo 117 respondentov, z ktorých všetci mali publikovaný minimálne jeden knižný preklad. V článku zámerne pracujeme s pojmami literárny či knižný preklad (nie umelecký). Skúmali sme totiž všetky žánre prekladovej literatúry, teda napríklad aj populárno-náučnú či motivačnú.
Zo štatistického hľadiska môžeme hovoriť o pomerne reprezentatívnej vzorke. Medzi respondentmi boli dvadsiatnici aj sedemdesiatnici, niektorým vyšiel zatiaľ len prekladateľský debut, iní majú na konte desiatky knižných prekladov (pozri Graf 1 a Graf 2). Dohromady naši respondenti pracovali pre viac ako 60 vydavateľstiev – veľké vydavateľské domy, ale aj menšie, úzko špecializované vydavateľstvá.

Čo sa týka vzdelania, väčšina respondentov mala vyštudované prekladateľstvo (58 %), príbuzné odbory s filologickým zameraním (13,7 %) a učiteľstvo cudzích jazykov a literatúry (10,3 %).

 

 

V sekcii, v ktorej sme sa pýtali na posledný preklad, sa nám podarilo zachytiť široké žánrové (Graf 3) aj jazykové zastúpenie – zachytili sme dohromady preklady z 15 jazykov. Tieto údaje boli pre nás kľúčové, nakoľko jedným z našich cieľov bolo zistiť, či sa žáner alebo jazyk prekladu (viac/menej rozšírený jazyk) odzrkadľuje na honorári.

 

Ako nás citovať: Rondziková, Natália. 2020. Výsledky prieskumu literárnych prekladateľov 2019: Úvod [Vyhodnotenie prieskumu umeleckých prekladateľov Doslov 2019]. In DoSlov [online]. Dostupné na: https://www.doslov.sk/vysledky-prieskumu-literarnych-prekladatelov-2019-uvod/ [cit. (uviesť dátum citovania)]

zdielať článok:

Páči sa vám, čo robíme?

Podporte nás!

Pozrite sa späť na

Informácie pre prekladateľov