Výsledky prieskumu literárnych prekladateľov 2019: Honorár

Z nášho prieskumu vyplynulo, že literárni prekladatelia zarábajú v priemere 6,70 EUR na normostranu preloženého textu, pričom smerodajná odchýlka bola len 1,59. (Malá odbočka pre nematematikov: Druhý údaj vypovedá o tom, nakoľko sa jednotlivé položky vzorky vzďaľujú od aritmetického priemeru. Alebo ešte „polopatistickejšie“: Vo vzorke boli minimálne výkyvy, všetci teda zarábame cca 5 – 8 EUR.)

Už z tohto údaju vyplýva, že vzťah medzi výškou honorára a skúsenosťami prekladateľa, jazykmi, z ktorých prekladá (viac/menej rozšírený jazyk), žánrami prekladanej literatúry alebo akýmikoľvek inými faktormi je len minimálny, priam zanedbateľný.

V prieskume sa ukázalo, že výška honoráru nijako neodrážala skúsenosti respondentov, ktoré chápeme ako počet preložených titulov. Prekladateľskí „debutanti“ zarábali zhruba rovnako ako prekladatelia s desiatkami preložených kníh. Aby sme boli úplne presní, skúsenejší prekladatelia zarábali dokonca o pár centov menej.

Počet respondentov
Priemerný honorár
do 5 preložených titulov
41
6,8 EUR
viac ako 5 preložených titulov
66
6,7 EUR

*Zo vzorky sme vylúčili respondentov, ktorí na otázku neodpovedali, a tiež tých, ktorých posledným prekladom bola poézia, keďže tá sa honoruje inak a vyžadovala by si samostatný prieskum. Nezahrnuli sme tiež respondentku, ktorá do honoráru zarátala aj štipendium z FPU.

Výška honoráru neodrážala ani to, či išlo o preklad z viac či menej rozšíreného jazyka, a nezáležalo ani na žánri prekladanej literatúry. Aj v týchto prípadoch išlo len o „centové“ rozdiely, ktoré možno zo štatistického hľadiska považovať za irelevantné.

Všeobecne známy fakt, ktorý odznieval na formálnych i neformálnych prekladateľských diskusiách, že „umeleckí prekladatelia zarábajú okolo 6-7 EUR“, sa teda potvrdil. Honorár 5 – 8 eur na normostranu, ktorý predstavuje súčet odmeny za vytvorenie diela a licenčnej odmeny, je alarmujúco nízky. Mimo vydavateľského sektora (pri prekladoch poskytovaných na základe živnostenského zákona, obchodného zákonníka a zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch) sa priemerné sadzby za preklad do slovenčiny pohybujú okolo 16,62 eur za preloženú normostranu1.

1) Podľa prieskumu sadzieb medzi 112 členmi Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov z roku 2019.

Prekladateľov sme sa tiež pýtali, či sú spokojní so svojím finančným ohodnotením. Vzhľadom na prezentované výsledky neprekvapí, že až 79 % respondentov uviedlo, že s finančným ohodnotením spokojní nie sú.

Aj to je určite jeden z dôvodov, prečo sa takmer nikto neživí výhradne literárnym prekladom. Prekladateľov sme sa pýtali, koľko percent ich celkových príjmov tvoria príjmy z literárneho prekladu. Len 14,5 % uviedlo, že príjmy z literárneho prekladu u nich tvoria viac ako polovicu celkových príjmov.

Zanedbateľná časť
59 (50,4 %)
Menej ako polovicu
30 (25,6 %)
Približne polovicu
11 (9,4 %)
Viac ako polovicu
2 (1,7 %)
Väčšinu
8 (6,8 %)
Celý môj príjem
7 (6 %)

 

 

Diskusia o honorári za knižný preklad by sa však rozhodne nemala limitovať len na „priemerných 6 EUR“. Dôležitú úlohu totiž zohráva rozdelenie na aktívne a pasívne príjmy . Tejto téme sa budeme bližšie venovať v pripravovanom článku, ktorý zverejníme už čoskoro. Pozrieme sa v ňom okrem iného aj na to, ako vyzerá „priemerná“ zmluva na preklad a na čo by sme si pri jej podpisovaní mali dať pozor.

Ako nás citovať: Rondziková, Natália. 2020. Výsledky prieskumu literárnych prekladateľov 2019: Honorár [Vyhodnotenie prieskumu umeleckých prekladateľov Doslov 2019]. In DoSlov [online]. Dostupné na: https://www.doslov.sk/vysledky-prieskumu-literarnych-prekladatelov-2019-honorar/ [cit. (uviesť dátum citovania)]

zdielať článok:

Prečítajte si aj:

Páči sa vám, čo robíme?

Podporte nás!

Pozrite sa späť na

Informácie pre prekladateľov