Aký bol rok 2021 v DoSlove a čo plánujeme na rok 2022?

Vzdelávacie podujatia, časopis Verzia, prekladateľský dotazník, ale aj pripomienkovanie novely autorského zákona či reformy umeleckých fondov. Prečítajte si, čomu sme sa v DoSlove venovali v uplynulom roku a čo nás čaká v tom, ktorý sa práve začína.

V roku 2021 sa naša členská základňa rozrástla o 30 nových členiek a členov. V súčasnosti DoSlov tvorí 48 riadnych členiek a členov a 22 adeptiek či adeptov na umelecký preklad, ktoré a ktorí dokopy prekladajú z 19 svetových jazykov. Tešíme sa, že čoraz viac vydavateľov a vydavateliek využíva prekladateľsko – redaktorský zoznam DoSlovu, ktorý bol v uplynulom roku najnavštevovanejšou stránkou na našom webe, a že skúsení i ašpirujúci členovia a členky prekladateľskej a redaktorskej komunity vďaka nemu nadväzujú nové spolupráce.

V prvej polovici roka 2021 sme vďaka grantu z Fondu na podporu umenia zorganizovali šesť online Redakčných sobôt. Na týchto seminároch pre literárnych prekladateľov a redaktorov sme sa postupne venovali témam rodovo vyváženej slovenčiny, interpunkcie, najčastejších prekladateľských problémov, prekladu a redakcie štýlu a autorského idiolektu, hranici subjektivity medzi prekladateľom a redaktoromprekladu a redakcii poézie.

V spolupráci s LITA, autorskou spoločnosťou sme uskutočnili päť online autorskoprávnych poradní pre naše členky a členov, na ktorých sme s odborníčkami na autorské právo rozobrali, ako funguje kolektívna správa práv či rozúčtovací poriadok LITA, čo znamená byť zastupovaným autorom/autorkou LITA či ako si vyrátať a vyjednať primeranú licenčnú odmenu.

Na jeseň sa naše členky a členovia mali možnosť zúčastniť dvoch celodenných seminárov vyhľadávania v písaných korpusoch pod vedením odborníčok zo Slovenského národného korpusu.

Vďaka Fondu na podporu umenia sa nám v roku 2021 podarilo vydať 3 elektronické čísla časopisu Verzia. Prvé, zamerané na japonskú literatúru, vyšlo v apríli, druhé, venované tvorbe maďarského spisovateľa Miklósa Mészölya, sme uverejnili v júni a tretie, zamerané na (post)koloniálnych autorov z Afriky, Indie a Karibiku, ktorí píšu po anglicky, sme sprístupnili v novembri. Všetky čísla sú voľne dostupné online.

V septembri sme nadviazali spoluprácu s Mestskou knižnicou v Bratislave a v októbri sme zorganizovali prvé zo stretnutí čitateľského klubu Verzie, na ktorých plánujeme každý mesiac predstaviť autorku či autora z inej krajiny prostredníctvom čítania slovenského prekladu a diskusie s prekladateľkou či prekladateľom.

Veľa času a energie sme v uplynulých mesiacoch venovali procesu novelizácie autorského zákona. Naše pripomienky sme opakovane adresovali Ministerstvu kultúry SR, zverejnili sme i otvorený list, pod ktorý sa podpísalo 136 prekladateľov, študentov prekladateľstva a profesionálov z oblasti literatúry, a v nadväznosti naň sme sa stretli so štátnym tajomníkom MKSR. Návrh novely prerokoval parlament 25. novembra v prvom čítaní. Do druhého čítania v parlamente by sa mala novela dostať začiatkom februára 2022. Jej aktuálne znenie si môžete prečítať tu.

Horúcou témou v prvej polovici roka bola aj reforma umeleckých fondov (Literárny fond, Hudobný fond, Fond výtvarných umení). MKSR malo pôvodne v pláne novelizovať zákon o umeleckých fondoch už v roku 2021 a za DoSlov sme sa zúčastnili viacerých pracovných skupín na túto tému. V druhej polovici roka však bola zrejme pre MKSR prioritou téma novely autorského zákona, a tak diskusia o umeleckých fondoch ustúpila do úzadia.

V prvom polroku sme absolvovali aj stretnutie s riaditeľom Fondu na podporu umenia. Diskutovali sme o možnostiach vytvorenia štipendijnej schémy pre prekladateľov odbornej a populárno-náučnej literatúry, o špecifickej podpore vydávania významných literárnych diel z jednotlivých jazykových oblastí i o tom, ako by FPU mohol prispieť k férovejšiemu nastaveniu zmluvných vzťahov medzi vydavateľstvami a prekladateľ(ka)mi.

V decembri sme v prekladateľskej komunite začali šíriť dotazník, ktorý mapuje aktuálne podmienky práce slovenských literárnych prekladateliek a prekladateľov a nadväzuje na náš dotazník z roku 2019. Zozbierané dáta nám pomôžu vecne argumentovať v komunikácii so štátnymi inštitúciami, umeleckými fondmi i zahraničnými organizáciami a umožnia nám efektívnejšie obhajovať záujmy prekladateľskej komunity. Preto Vám budeme veľmi vďační, keď si nájdete čas a vyplníte ho do konca januára 2022.

V roku 2022 by sme chceli pokračovať v organizácii online vzdelávacích seminárov pre prekladateľov a redaktorov i autorskoprávnych poradní s LITA. Keďže v marci 2022 by mala do platnosti vstúpiť novela autorského zákona, radi by sme literárnym prekladateľom a prekladateľkám priblížili, čo bude pre nich novela v praxi znamenať. Ak to pandemické opatrenia dovolia, plánujeme pokračovať i v podujatiach pre verejnosť v spolupráci s Mestskou knižnicou v Bratislave.

Plánujeme vydať štyri elektronické čísla časopisu Verzia, na ktoré sa nám zatiaľ podarilo získať podporu od Fondu na podporu umenia a Fondu LITA a radi by sme aspoň dve z nich vydali aj v tlačenej podobe.

Ak sa Vám páči, čo robíme, veľmi sa potešíme, ak sa v roku 2022 stanete členkou/členom DoSlovu. Naše aktivity môžete podporiť aj príspevkom cez platformu Darujme alebo darovaním 2 % z daní.

Ďakujeme za priazeň a prajeme veľa inšpiratívnych prekladateľských a redaktorských projektov v roku 2022!

Autor: o.z. DoSlov53

Ako nás citovať: , o.z. DoSlov. 2022. Aký bol rok 2021 v DoSlove a čo plánujeme na rok 2022?. In DoSlov [online]. Dostupné na: https://www.doslov.sk/aky-bol-rok-2021-v-doslove-a-co-planujeme-na-rok-2022/ [cit. (uviesť dátum citovania)]

zdielať článok:

Páči sa vám, čo robíme?

Podporte nás!

Pozrite sa späť na

Zaujímavosti